Projekt EIP

„Inovace způsobů stanovení optimálního termínu sklizně travních porostů“

Projekt svým zaměřením plně navazuje na cíle Evropského inovačního partnerství, konkrétně „Zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti, udržitelnosti, účinnosti v oblasti výstupů a zdrojů“. Konkurenceschopného a udržitelného zemědělství, potravinářství a lesnictví není možné dosáhnout bez účinnějšího zapojení inovací a spolupráce mezi subjekty v jednotlivých odvětvích i mezi nimi navzájem. Spolupráce rovněž nabízí řešení pro účinnější využívání zdrojů a vybavení, což je jedním z předpokladů zvýšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářských/lesnických podniků.

 

Aktivity
Aktuální dokumenty
Archiv dokumentů

Cíl projektu: posílit konkurenceschopné a udržitelné zemědělství a potravinářství, které funguje v souladu s životním prostředím, vybudovat most mezi výzkumem a aplikací inovativních přístupů do praxe.

Projekt je zaměřen na sledování kvality a kvantity travních porostů – základního zdroje objemných krmiv pro chovatele dobytka v extenzivních oblastech. Klimatická změna s sebou přináší negativní vlivy na tyto zemědělce – změna složení travních společenstev (a nepřímo i na mikrobiologickou aktivitu půdy), zvýšená fotosyntetická aktivita, delší vegetační období, horší jarní vzcházení travních porostů apod. Výsledky sledování porostů jsou pro zemědělce neocenitelné, bohužel však často narážíme na problém komunikace mezi zemědělskou veřejností a výzkumníky.

Průběžné cíle projektu:

1) Nalezení souladu mezi výsledky sledování travních porostů dle potřeb projektu (stávající travní porosty, obnovené travní porosty) metodou přímého výsevu a přísevu travních porostů přesně definovanou travní směsí, tj. travní směsí o známé druhové skladbě. 

2) Jednoduchá terénní metoda sledování stavu travních porostů, která v současnosti není k dispozici. Známé metody sledování travních porostů jsou destruktivní, je nutné odebírat vzorky a testovat je v laboratoři. Námi inovovaná metoda hodnocení travních porostů metodou sledování LAI (Leaf area index) přímo na místě zemědělské veřejnosti přinese poměrně jednoduchý a velmi praktický nástroj, jak zvolit vhodný čas ke sklizni (pastvě) na obhospodařovaných travních porostech

3) Spolupráce mezi výzkumnými subjekty a zemědělskými podniky v projektu tak, aby byly hodnoceny veškeré aspekty sledování travních porostů, jejich stavu a vhodnosti ke sklizni. Zemědělci budou hodnotit práci se sledovacím zařízením, srozumitelnost údajů a jejich praktičnost a využitelnost, výzkumníci budou na farmách v reálném provozu zjišťovat možnosti sledovacího zařízení, připravovat korelační tabulky tak, aby byly naplněny cíle projektu. Samotná inovace spočívá také ve stanovení korelačních rovnic přizpůsobených travním porostům v České republice umožňujících na základě plochy listů stanovit optimální termín sklizně s ohledem na produkci a kvalitu píce (obsah hrubého proteinu, obsah hrubé vlákniny, neutro-detergentní vlákniny a acido-detergentní vlákniny) v reálném provozu zjišťovat možnosti sledovacího zařízení

4) Návrh polního přístroje, který by na základě korelačních rovnic přizpůsobených travním porostům v ČR umožňoval stanovit optimální termín sklizně s ohledem na produkci a kvalitu píce

Realizace projektu byla zahájena v září 2017 s ukončením v srpnu 2021